В областта на банковото право

Нашите адвокати оказват правна подкрепа както на кредиторите – водещи инвестиционни и търговски банки и финансови институции, така и на кредитополучателите – местни и международни компании. Натрупана е богата практика при изготвянето на различни комплексни договори, материализиращи редица видове финансови сделки: банково кредитиране, финансиране на придобивания и реструктурирания, експортно кредитиране, реструктуриране на дълг, обезпечаване на дълг, цесии, сделки на финансовите пазари, междукредиторски споразумения, отношения във връзка с плащания, различни видове банкови сделки и др.

Клиенти на дружеството през периода и са били и продължават да бъдат:

• Българска народна банка;
• „Юробанк България” АД;
• „Уникредит Булбанк” АД;
• „Общинска банка” АД;
• „Емпорики банк”ЕАД/;
• „Интернешънъл Ассетс Банк” АД;
• „Насърчителна банка” АД/настоящо наименование „Българска банка за развитие”/;
• „Централна кооперативна банка” АД
• „Банка ДСК” ЕАД
• „ДСК Лизинг” ЕАД и др.


Нашите услуги включват:

• Правно обслужване на банки и небанкови финансови институции;
• Правно обслужване на банкови сделки (договори за кредит, акредитиви, банкови гаранции, факторинг, сконтиране на менителнични ефекти и др.);
• Правни анализи и обосновки на кредитни и инвестиционни проекти и договори за кредит;
• Подготовка на договори за кредитни обезпечения.
• Консултации и процесуално представителство, както на длъжници, така и на кредитори във всички фази на производството по несъстоятелност.