https://www.24chasa.bg/Article/260918

Адвокат Янчо Трончев: Избирайте внимателно застраховка при всеки кредит. Давайте само верни данни!


11.03.2019 / от tronchev.com

- Г-н Трончев, в кой момент банките започват да си търсят парите от поръчителя?

- Когато кредитът не се обслужва редовно, банката има право да се снабди със заповед за изпълнение по извлечение от сметка. Основанието за това се съдържа в закона и в самите договори за кредит. Банката предприема действия едновременно към кредитополучателя и към поръчителя - един или повече. Разлика между кредитополучателя и поръчителя няма при принудителното събиране - те и двамата са солидарни длъжници.

 

- Има ли разлика в процедурата спрямо поръчителя, когато основният длъжник няма възможност да си плаща дълга, покрил се е и не може да бъде намерен, и когато е починал или е трайно нетрудоспособен?

- Няма особена разлика. Разбира се, някой основен длъжник може да се помоли на банката и да каже да не се “закачат" поръчителите, но това само в случай, че предложи разумен вариант за изчистване на дълга и банката се съгласи.

Когато основният длъжник не може да бъде намерен или няма възможност банката да си събере вземането от него по някоя от горните причини, тогава има няколко варианта.

Първият е банката да насочи принудителното изпълнение към поръчителя - един или повече. Включително, когато кредитополучателят е починал или е трайно нетрудоспособен. Както казахме по-горе, поръчителите са солидарно отговорни.

При някои от договорите за банков кредит има застраховка "Живот" или "Злополука". Тогава банката има интерес, вместо да гони поръчителите, да си получи парите от застрахователя след настъпване на застрахователното събитие - смърт или трайна нетрудоспособност.

Банката може да насочи изпълнението върху наследниците на основния длъжник, респективно на поръчителите. За да се отърве някой наследник от кредита на починал роднина, той трябва да се откаже от наследството или да го приеме по опис според Закона за наследството.

- Какво обикновено предприемат банките спрямо поръчителите?

- Банките предприемат всички предвидени по действащото законодателство възможни действия по принудителното изпълнение - запори, възбрани, описи и т.н. Те се извършват от съдия-изпълнителите. Според ГПК те са органите, които събират вземанията срещу неизправни длъжници. Сред мерките са запор на сметки - може да е трудово възнаграждение, пенсии до определен размер и всякакви сметки, върху които е допустимо да се налага запор. Има и такива, върху които не може да се налага запор - напр. детски надбавки и др. Това важи и за кредитополучателя, и за поръчителите.

Трябвада се знае, че съдия-изпълнителят събира такси, за които си има тарифа. Така че, ако дължиш 10 000 лева на банката и си осъден за толкова, ще платиш повече, защото освен на банката ще платиш и такси и разноски по съдебното изпълнение - минимум 300 лева.

- Какви права има поръчителят? Може ли да си възстанови парите от длъжника?

- Поръчителите имат същите права като основните длъжници по отношение на банките. Поръчителят, който еплатил дълга след получаването на изпълнителния лист или заповедта за изпълнение, има право да ползва изпълнителния лист на банката и без да води никакви други съдебни производства, с този лист и с документите за плащане да си събере принудително парите от основния длъжник - цялата платена сума, а от другите поръчители приспадащата се част. Това е сложно, след като банката не е успяла, но все пак се позволява по закон и е възможно в зависимост от отношенията им.

- Може ли поръчителството да отпадне и банките да си гарантират парите по друг начин?

- Поръчителството съществува още от древното римско право. То не може да отпадне като правен институт, а доколко банката ще го прилага, е въпрос на свобода на договарянето и на конкуренция между банките. С нормативен акт не може да се забранява или ограничава прилагането на поръчителството като обезпечение. Същото е и в другите европейски страни - и там се прилага поръчителство. Освен това кредитите могат да се застраховат по определен начин, кредитополучателите - също. Правната уредба, която го регламентира, е още от 1950 година, но е в унисон с европейското законодателство, подробна е и не мисля, че е необходима промяна.

 

Оценяват ги по доходите

Изискванията на банките за поръчителите са същите, както и към кредитоискателите - да са пълнолетни български и чуждестранни граждани с постоянно местожителство в страната, да работят на постоянен трудов договор, обикновено не по-малко от 6 месеца без прекъсване към датата на кандидатстване за кредит; ако упражняват свободни професии, да работят поне 1 г. Поръчителят, както и кредитополучателят трябва да предоставят лични данни за доходите си, семейното си положение, наличието на трудов договор и др. Обследват се доходите не само на основния клиент, но и на поръчителя, обясни Виолина Маринова. От Пощенска банка уточняват, че се одобряват единствено поръчители, чиито доходи им позволяват да поемат отговорността си по договора. Всяка банка има различни изисквания за броя на поръчителите. Обикновено при по-големи кредити с по-дълъг срок на погасяване се изисква обезпечение с двама или трима поръчители. Изискването е нетният месечен доход на всеки един от поръчителите да покрива месечната погасителна вноска по кредита.(24часа)