в-к Стандарт

Адв. Янчо Трончев за в-к Стандарт, "Трезорите вече няма да искат целия кредит заради една неплатена вноска"


27.02.2008 / от tronchev.com

Банките вече няма да могат да взимат жилището на длъжници, които не са платили една или две вноски по ипотечния си кредит. Вратичка за нередовните клиенти отваря новият Гражданско-процесуален кодекс (ГПК), който трябва да влезе в сила от 1 март, както е предвидено според публикацията в Държавен вестник от 20.07.2007 г. Причината е, че банката фактически не може да се снабди с изпълнителен лист при новите промени в нормативния акт. Това твърди адвокат Янчо Трончев, собственик на дружество "Трончев и Ганев".
Текстът, според който се обявява за предсрочно изискуем целият заем само за една невърната вноска, бе приет скандално тайно в текстовете на съвсем друг закон. Сега се случва точно обратното, твърдят юристи. Според адвокат Трончев в новите разпоредби законодателят е усложнил значително правната уредба за бързо осъждане на длъжниците и удовлетворяване на кредиторите. По сега действащия ГПК и Закон за кредитните институции (ЗКИ) всяка банка може да се снабди с изпълнителен лист за цялата неиздължена сума (чл. 60 ал. 2 от ЗКИ).
С новата промяна в ГПК обаче се промени и ЗКИ. Така текстът вече гласи: "да поиска заповед за незабавно изпълнение въз основа на счетоводните си книги". Това на практика означава, че се връща старият режим, при който съдът може да откаже издаването на заповед за изпълнение и впоследствие на изпълнителен лист по реда на ГПК за целия остатък по кредита. И да затрудни кредитора да събере своето вземане. Другата пречка за банките е, че по новия ГПК банката ще може да поиска да се снабди със заповед за изпълнение по силата на чл. 417 т. 2 от ГПК въз основа на извлечение от счетоводните си книги, обясни адвокат Трончев. Според него може да се поиска дори незабавно изпълнение и издаване на изпълнителен лист съгласно разпоредбите на чл. 418 от закона. И тук вече е предвидена една нова възможност, която се дава на длъжника - чл. 414 ал. 1 от ГПК предвижда, че той може да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение. В следващия член пък е регламентирано, че когато възражението е подадено в срок, "съдът указва на заявителя, че може да предяви иск относно вземането си в рамките на една седмица, като довнесе дължимата държавна такса". Когато обаче заявителят (кредиторът) не представи доказателства, че е предявил иск, съдът обезсилва заповедта за изпълнение, както и изпълнителния лист. Което на практика означава, че с едно голо възражение, достатъчно да е писмено, длъжникът може да блокира изпълнението и възможността на кредитора да се удовлетвори. Тогава банката следва да заведе исков процес, да се образува друг вид дело - по реда на исковото производство. Това означава държавна такса от 4%, триинстанционно съдебно производство, експертизи, свидетели, оспорвания. С една дума - влиза се в безкрайна спирала от съдебни процедури. Така новият ГКП облагодетелства гражданите за сметка на трезорите. Това обаче крие сериозен риск да се увеличат лошите кредити, предупредиха юристи.

в-к Стандарт, 27 Февруари 2008
"Трезорите вече няма да искат целия кредит заради една неплатена вноска", Валерия Стойкова