Преструктуриране и чуждестранни инвестиции

Сливанията, вливанията, участието в приватизационни процедури и други подобни реорганизации са изключително важни и трудно изпълними решения и имат незабавно отражение върху финансовото състояние на фирмата ви. Такива решения са предхождани от внимателно обмисляне и прецизиране на всички възможни варианти. Нашият опит в тази област ще ви помогне да вземете най-правилното за вас решение и да го изпълните, избягвайки вероятността да се окажете неподготвени вследствие непрекъснато променящото се законодателство и тежките процедури. Ние ще ви помогнем не само като ви запознаем с всички възможни правни и счетоводни аспекти и изисквания на този вид операции, но и като ви съветваме как най-бързо, най-лесно и с максимален ефект да реализирате сделката. Ние бихме могли от ваше име да преговаряме със съответните органи или фирми и да изготвим и подпишем съответните договори. Добрите ни отношения с всички действащи на територията на Р. България търговски банки ни позволяват да ви съдействаме и консултираме при получаване на всякакъв вид кредити.

Нашите услуги включват:

• Съвети за възможните варианти за стартиране на процедурата и успешно приключване на реорганизацията на вашия бизнес или приватизация на държавно дружество.
• Подготовка и водене на преговори свързани с реорганизацията на вашата дейност и приватизацията
• Извършване на правни анализи /Due diligence/, с оглед проучване на състоянието на обекта на сделката.
• Получаване на необходимите разрешения, лицензи или съгласия от регулаторните органи.